5 photos

Webb Lake, Mt. Blue State Park, MaineWebb Lake, Mt. Blue State Park, MaineWebb Lake, Mt. Blue State Park, MaineWebb Lake Black & White, Mt. Blue State Park, MaineWebb Lake Black & White, Mt. Blue State Park, Maine